Tigburim

תוכנית התגבורים נועדה לעזור לסטודנטים שמתקשים על מנת לשמור על שליטה שוטפת בחומר הנלמד. התגבורים מתוכננים לחזק את החומר שכבר נלמד בהרצאות ובתרגולים ולבסס את הבנתו. התגבורים מועברים בכיתות מעבדה המצוידות במחשבים. כיתות התגבור יעמדו לרשותכם גם לאחר שעות התגבור (20:00-22:00). התגבורים אינם מוסיפים חומר חדש והנוכחות בהם אינה חובה. במהלך הסמסטר נעביר שני סוגים של תרגולי תגבור:

 1. תגבור זמן מעבדה: בשבוע שבסופו ישנה הגשה של תרגיל בית בקורס (יש 5 עבודות בקורס), התגבור יתרכז בלעזור לכם "hands on" עם בעיות טכניות בהן אתם נתקלים בעבודות הבית ובכל נושא תכנותי אחר. מטרת התגבור היא עזרה בפתרון בעיות בקוד שלכם. שימו לב: סטודנט שזקוק לעזרה בהבנת תרגיל הבית מוטב שייגש לשעות הקבלה של הצוות שאחראי על תרגיל הבית – בתגבור לא תינתן עזרה בפתרון התרגיל. תוכלו להגיע לתגבור עם מחשב שלכם (מומלץ מאוד) או להשתמש במחשבים בכיתת התגבור.

 2. תגבור פרונטלי: בשבועות בהם אין הגשת תרגיל בית, התגבור יועבר כתרגול אינטראקטיבי. בתגבור יוצגו מספר בעיות אשר תפתרו במחשב בהדרכת המתרגל. לא יועבר חומר חדש. מטרת התגבור היא לתרגל ברמה הבסיסת ביותר את חומר הקורס עבור אלו שמתקשים. התגבור יועבר בצורה מסודרת (מתחילים בזמן, לא נכנסים באמצע).

במקרה ויהיה עומס יתר נפעיל מערכת רישום באתר הקורס.

בכל שבוע נפרסם מראש את תוכן התגבור השבועי כדי שתלמידים שזקוקים לעזרה יוכלו להתכונן ולהגיע לתגבור.

Tigburim will be held in the following hours:

 • Sunday 18:00-20:00, Building 34 Room 310, Teaching assistant: Yaara Shoval.
 • Monday 18:00-20:00, Building 34 Room 310, Teaching assistant: Yarin Kuper.
 • Tuesday 18:00-20:00, Building 34 Room 310, Teaching assistant: Yarin Kuper.
 • Wednesday 18:00-20:00, Building 34 Room 310, Teaching assistant: Yaara Shoval.

Note that there is no option to compile (javac) in the lab classes you can use this online java editor to test your java code.

תוכנית התגבורים

Tigburim schedule:

 • Week 1: 28/10/18 - 31/10/18: Frontal tigbur: Writing my first java program

  Lab time: Help with: assignment 0, assignment 1, quiz 1, technical issues.

  Frontal Tigbur1

  Skeleton files

 • Week 2: 04/11/18 - 07/11/18: Frontal tigbur: Binary numbers.

  Lab time: Help with: assignment 0, assignment 1, quiz 1, technical issues.

  Frontal Tigbur2

  Skeleton files

 • Week 3: 11/11/18 - 14/11/18: Lab time: Help with Assignment 2 - Part A

 • Week 4: 18/11/18 - 21/11/18: Lab time: Help with Assignment 2 - Part B

 • Week 5: 25/11/18 - 28/11/18: Frontal tigbur: Recursion, Strings

  Frontal Tigbur3

  Skeleton files

 • Week 6: 02/12/18 - 05/12/18: Lab time: Help with assignment 3

 • Week 7: 09/12/18 - 12/12/18: Frontal tigbur: Object oriented programming

  Frontal Tigbur 4

  Skeleton files

 • Week 8: 16/12/18 - 19/12/18: Lab time: Help with assignment 4

 • Week 9: 23/12/18 - 26/12/18: Frontal tigbur: Iterators, Comparable, Comparator

  Frontal Tigbur 5

  Skeleton files

 • Week 10: 30/12/18 - 2/1/19: Lab time: Help with assignment 5